អ្វី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អៈវ៉ី ( និ. ឬ សព្វ. ) ដូច​ម្តេច ? (ព. សា. អី) : មាន​ការ​អ្វី ? ។ នីមួយ, ណា​មួយ, តិចតួច : ខ្ញុំ​មក​ដៃ​ទទេ​ឥត​បាន​អ្វី​មក​ផ្ញើ​អ្នក​ទេ។ ការ​អ្វី​ៗ ការ​នីមួយ​ៗ ។ល។