ឥណ្ឌូចិន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ឥណ្ឌូស៊ីន) ។