ឥណ្ឌៀ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ឥណ្ឌា) ។