ឧកញ៉ាប៉ាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំលង្វែក