ឧកញ៉ាមាន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំអូរតាប៉ោង