ឧកញ៉ាឯម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃអង្គររាជ្យ