ឧក្កាបាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុក-កា-- បា. ឬ សំ. ( ន. ) គប់​ភ្លើង​ដែល​ធ្លាក់​ពី​អាកាស គឺ​កេតុ​ធ្លាក់​ឬ​កេតុ​ដំ​ដួល : មាន​ឧក្កាបាត (បារ. Aérolithe) ។ ឧល្កាបាត