ឧគ្ឃោសនា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុក-ឃោសៈ ន៉ា បា.; សំ. ( ន. ) (ឧទ្ឃោឞណា) ការ​ស្រែក​ប្រកាស, ការ​ប្រកាស​សេចក្ដី​ពេញ​សំឡេង : ធ្វើ​ឧគ្ឃោសនា​ឲ្យ​បាន​ឮ​រាល់​គ្នា ។ ឧគ្ឃោសនា​សព្ទ សូរ​សព្ទ​នៃ​ឧគ្ឃោសនា (ប្រើ​ជា ឧគ្ឃោសន​សព្ទ ក៏​បាន) ។ ឧគ្ឃោស-នាការ (< ឧគ្ឃោសនា + អាការ) អាការ​នៃ​ឧគ្ឃោសនា ។ល។