ឧច្ចវិទ្យាល័យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. វិទ្យាល័យ (នេបាល)