ឧច្ចារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុច-ចារ៉ៈ សំ. បា. ( ន. ) (ឧច្ចារ) លាមក, វច្ចៈ (ព. សា. អាចម៍) : ទល់​ឧច្ចារៈ ទល់​លាមក ។ បន្ទោ​ឧច្ចារៈ បត់​ជើង​ធំ ។ បន្ទោ​ឧច្ចារៈ​បស្សាវៈ បត់​ជើង​ធំ​តូច ។ ឧច្ចារ​កិច្ច កិច្ច​ដោយ​ឧច្ចារៈ គឺ​ការ​បន្ទោ​ឧច្ចារៈ ។ ឧច្ចារដ្ឋាន ឬ--ស្ថាន ទី​សម្រាប់​បន្ទោ​ឧច្ចារៈ; បង្គន់​បត់​ជើង​ធំ, វច្ចដ្ឋាន, វច្ច​កុដិ ។ ឧច្ចារ​មគ្គ ឬ--ទ្វារ ទ្វារ​បាត ឬ​ទ្វារ​ធំ ។ ឧច្ចារ​រោគ រោគ​រាក​រូស; រោគ​ដែល​បណ្តាល​ពី​ឧច្ចារៈ (មាន​ក្លន, ប្រដិត​ជាដើម) ។ល។ ឧច្ចារៈ