ឧច្ចិន​កម្ម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុច-ចិ-ន៉ៈ ក័ម បា. ( ន. ) ការ​ជ្រើស​រើស, ការ​ជ្រើស​តាំង, ការ​សម្រិតសម្រាំង : ធ្វើ​ឧច្ចិន​កម្ម; ឧច្ចិន​កម្ម​នៃ​គណៈ​កម្មការ​ជម្រះ​បញ្ជី ។ ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​រូប​មនុស្ស​ដើម្បី​ឋានៈ​អ្វី​នីមួយ ក៏​អាច​ហៅ​ថា ឧច្ចិន​កម្ម​បាន​ដែរ : ឧច្ចិន​កម្ម​តំណាង​រាស្រ្ត ។