ឧជ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឧត្តរមានជ័យ