ឧជុ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុ-ជុ បា.; សំ. ( គុ. ) (ឫជុ) ត្រង់; ទៀង​ត្រង់; ស្លូត​ត្រង់ ។ ឱជុ​កម្ម អំពើ​ត្រង់ ។ ឧជុ​ការណ៍ ហេតុ​ឬ​ដំណើរ​ត្រង់ ។ ឧជុ​ចិត្ត ចិត្ត​ត្រង់, ចិត្ត​ស្លូត​ត្រង់, ចិត្ត​សុចរិត ។ ឧជុ​ជន ឬ --បុគ្គល ជន​ឬ​បុគ្គល​ស្លូត​ត្រង់ ។ ឧជុប្បដិបត្តិ ប្រតិបត្តិ​ត្រង់ គឺ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ឬ​កាន់​ត្រឹមត្រង់​តាម​គន្លង​ធម៌, តាម​លំអាន​ច្បាប់ ។ ឧជុប្បដិបន្ន (អ៊ុជុប-ប៉ៈដិបុ័ន ឬ--ប័ន) អ្នក​ប្រតិបត្តិ​ត្រឹមត្រង់​តាម​គន្លង​ធម៌, តាម​លំអាន​ច្បាប់ (បើ​ស្ត្រី​ជា ឧជុប្បដិបន្នា (អ៊ុជុប-ប៉ៈដិបុ័ន-ន៉ា) ។ ឧជុ​ភាព ភាព​ត្រង់; ភាវៈ​ឬ​សេចក្ដី​ស្លូត​ត្រង់ ។ ឧជុ​មគ្គ ផ្លូវ​ត្រង់ ។ ឧជុ​វាចា ឬ--វាទ, --កថា សម្ដី​ត្រង់។ ឧជុ​វាទី អ្នក​ដែល​តែង​តែ​និយាយ​ត្រង់ (បើ​ស្ត្រី​ជា ឧជុ​វាទិនី) ។ ឧជុ​សណ្ឋាន សណ្ឋាន​ត្រង់; ដែល​មាន​សណ្ឋាន​ត្រង់ ។ ឧជុ​សន្តាន សន្តាន​ចិត្ត​ត្រង់; អ្នក​ដែល​មាន​សន្តាន​ចិត្ត​ត្រង់ ។ល។