ឧជ្ឈាន-

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ ឧជ្ឈាន) ។