ឧណ្ហមណ្ឌល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ផែនដីវិទ្យា) thermosphere, thermosphère មណ្ឌលបរិយាកាសបន្តពីមណ្ឌលអាកាសកណ្ដាល ហើយមានរយៈកម្ពស់ ៨៥ គ.ម. ដល់ ៥០០ គ.ម.។ នៅក្នុងមណ្ឌលនេះ សីតុណ្ហភាពឡើងជាលំដាប់ទៅតាមរយៈកម្ពស់។