ឧត្ដរ​ទិស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុត-តៈរ៉ៈ ទឹស បា. ( ន. ) ទិស​ខាង​ឆ្វេង​ដៃ គឺ​ទិស​ខាង​ជើង (ឧត្ដរ) ។