ឧត្ដុង្គ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុត-ដុង បា. សំ. ( គុ. ) ខ្ពស់, ខ្ពង់ខ្ពស់; ប្រសើរ, ថ្លៃថ្លា : ឧត្ដុង្គឧត្ដម ឧត្ដម​លើសលែង, ប្រសើរ​កន្លង (សរសេរ​ជា ឧដុង្គឧត្ដម តាម​ទម្លាប់​ប្រើ​រៀង​មក​ក៏​បាន ។ ម. ព. ឧដុង្គ ទៀត​ផង) ។