ឧត្តមភាពប្រៀបធៀប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(សេដ្ឋកិច្ចវិទ្យា) comparative advantage, avantage comparé សមត្ថភាពរបស់ប្រទេស ក្រុមហ៊ុន ឬ បុគ្គល ក្នុងការផលិតទំនិញ ឬ សេវា ដែលមានថ្ងៃដើមកាលានុវត្តភាពទាបជាង ប្រទេស ក្រុមហ៊ុន ឬ បុគ្គល ផ្សេងទៀត។ ឧត្តមភាពប្រៀបធៀបផ្ដល់លទ្ធភាពឱ្យក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញ ឬ សេវាក្នុងតំលៃទាបជាងគូប្រជែងរបស់ខ្លួន និង ទទួលបានប្រាក់ចំណេញកំរិតខ្ពស់។ ឧ. ប្រទេសកម្ពុជាមានឧត្តមភាពប្រៀបធៀបក្នុងការផលិតអង្ករសរីរាង្គ ជាងប្រទេសកូវ៉ែត។