ឧត្តរានុទិស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុត-តៈរ៉ានុ ទឹស បា. ( ន. ) អនុ​ទិស​ជា​ចន្លោះ​នៃ​ទិស​ឧត្ដរ​និង​ទិស​បូព៌ គឺ​ទិស​ឦសាន (ម. ព. អនុ​ទិស ទៀត​ផង) ។