ឧត្តាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុត-តាន សំ. បា. ( គុ. ) រាក់; ផ្ងារ; ងាយ ។ សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​កាព្យ តាម​ដោយ ក​វីជ្រើស​រើស​ប្រើ, ដូច​ជា​កាព្យ​ថា : សព្ទ​នេះ​ឧត្តាន ពុំ​ចាំ​បាច់​មាន ការ​ពន្យល់​ឡើយ មាន​ន័យ​រាក់​ៗ ងាយ​យល់​ស្រាប់​ហើយ ពុំ​បាច់​សួរ​ឆ្លើយ គេ​ក៏​យល់​បាន ។ បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ អ. ថ. អ៊ុត-តាន៉ៈ, ដូច​ជា ឧត្តាន​កថា ពាក្យ​ងាយ​យល់ ។ ឧត្តាន​ការណ៍ ហេតុ​ឬ​ដំណើរ​ងាយ ។ ឧត្តាន​ចិន្តា ឬ--មតិ គំនិត​រាក់ ។ ឧត្តាន​ភាព ភាព​រាក់​ឬ​ងាយ ។ ឧត្តាន​សេយ្យា ការ​ដេក​ផ្ងារ, ដំណេក​ផ្ងារ ។ល។