ឧត្តាស-

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ ឧត្តាស) ។ ឧត្តាសនីយដ្ឋាន