ឧត្សាហៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ឧស្សាហៈ ឬ ឧស្សាហ៍) ។ ឧត្សាហ-- ឧត្សាហ៍