ឧទ្ទិន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុត-ទិន សំ. ( ន. ) ថ្ងៃ​ត្រង់ (ព. កា.) ។ ឧទ្ទិន​កាល ឬ --វេលា, --សម័យ (អ៊ុត-ទិនៈ--) ពេល​ដែល​ព្រះ​អាទិត្យ​ឋិត​នៅ​ចំ​ពី​ខាង​លើ, ពេល​ថ្ងៃ​ត្រង់ ។