ឧទ្ទេសក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុត-ទេសក់ បា.; សំ. ( ន. ) (ឧទ្ទេសក; ឧទេឝក) អ្នក​សម្តែង; អ្នក​ពន្យល់; អ្នក​អធិប្បាយ (បើ​ស្ត្រី​ជា ឧទ្ទេសិកា) ។ ឧទ្ទេសកៈ