ឧបក្រម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ៈក្រំ សំ.; បា. ( ន. ) (ឧបក្កម) ការ​ផ្គង​ព្យាយាម, ព្យាយាម​ធ្វើ : ឧបក្រម​នៃ​ការ​លួច ។ ការ​លុក​លុយ, ការ​ចូល​លុក : ឧបក្រម​នៃ​ពួក​ខ្មាំង ។ (ព. កា.) : ពួក​ខ្មាំង​ខិតខំ ធ្វើ​ឧបក្រម រុករាន​ភូមិ​ស្រុក នៅ​ពេល​គេ​ដេក កំពុង​លន់​លក់ វា​ចូល​សម្រុក ទាល់​តែ​មាន​គ្រោះ ។