ឧបច្ឆេទ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុបុ័ច-ឆេទៈ ឬ--ឆែត សំ. បា. ( ន. ) ការ​ផ្តាច់​បង់, ការ​ផ្តាច់ផ្តិល; ការ​ដាច់​ស្រឡះ ។