ឧបញ្ញាស​កថា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុបុ័ញ-ញ៉ា សៈកៈថា បា. ឬ សំ. ( ន. ) ពាក្យ​ប្រាប់​ដំណើរ​ទំនង ឬ​ពាក្យ​បូរបាច់​ប្រាប់​ក្នុង​ខាង​ដើម​នៃ​គម្ពីរ​ឬ​សៀវភៅ; ពាក្យ​ផ្តើម, អារម្ភ​កថា (ដែល​ប្រើ​សេចក្ដី​វែង) ។ ឧបន្យាស​កថា