ឧបដ្ឋាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុបុ័ត-ឋាន បា.; សំ. ( ន. ) (ឧបស្ថាន) ការ​បម្រើ, ការ​បម្រើ​បម្រាស់; ការ​ទំនុកបម្រុង​ឬ​ផ្គត់ផ្គង់ ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ជា កិ. ក៏​មាន “បម្រើ, ទំនុកបម្រុង, ផ្គត់ផ្គង់”; បុត្រ​ធីតា​ត្រូវ​ឧបដ្ឋាន​មាតា​បិតា ។ ឧបដ្ឋាន​សាលា (--ន៉ៈ--) សាលា​សម្រាប់​ប្រើ​ប្រាស់, សាលា​សម្រាប់​ប្រជុំ​គ្នា​ធ្វើ​ទាន; សាលា​សម្រាប់​វត្ត ។