ឧបត្ថម្ភក-

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ក្នុង ព. ឧបត្ថម្ភក) ។ ឧបត្ថម្ភិកា