ឧបទិស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ៈទឹស សំ.; បា. ( ន. ) (ឧបទិឝ; ឧបទិសា) ទិស​កណ្តាល គឺ​ភាគ​កណ្តាល​នៃ​ទិស​ទាំង ៨, ឧបរិម​ទិស​និង​ហេដ្ឋិម​ទិស (ទិស​លើ​និង​ទិស​ក្រោម) ។