ឧបទេសអក្សរសិល្ប៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(អក្សរសិល្ប៍) literature of didactic genre, littérature du genre didactique អត្ថបទអក្សរសិល្ប៍មួយប្រភេទ ដែលកវី អ្នកនិពន្ធ រៀបរៀងឡើងសម្រាប់អប់រំទូន្មានប្រៀនប្រដៅជនានុជន កុលបុត្រ កុលធីតា ឱ្យប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យក្រម សីឡធម៌។ ឧបទេសអក្សរសិល្ប៍ពុំមានលក្ខណៈជាច្បាប់ ជាបទបញ្ជា ជាការដាក់កំហិត ជាការបង្ខិតបង្ខំនោះទេ។ ឧបទេសអក្សរសិល្ប៍មាន សុភាសិត ទូន្មានកថា ល្បើកកថា សុន្ទរកថា ឧបារម្ភកថា។