ឧបទ្ទវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុបុ័ត-ទៈវៈ បា.; សំ. ( ន. ) (ឧបទ្រវ) ឧបទ្រព ។ ឧបទ្ទវ​ការណ៍ ឬ--ហេតុ ដំណើរ​ឬ​ហេតុ​នៃ​ឧបទ្រព, ហេតុ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​កើត​ឧបទ្រព ។ ឧបទ្ទវន្តរាយ ឧបទ្រព​និង​អន្តរាយ ឬ​អន្តរាយ​ដែល​កើត​អំពី​ឧបទ្រព ។ ឧបទ្ទវ​ភ័យ ភ័យ​អំពី​ឧបទ្រព, ដំណើរ​ខ្លាច​ឧបទ្រព ។ ឧបទ្ទវ​ភាព ភាព​នៃ​ឧបទ្រព ។ ឧបទ្ទវ​មូល មូល​ហេតុ​នៃ​ឧបទ្រព ។ ឧបទ្ទវ​មោក្ខ ការ​រួច​ចាក​ឧបទ្រព ។ល។