ឧបនិធិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ៈ-- សំ. បា. ( ន. ) របស់​ដែល​ផ្ញើ​ទុក, បញ្ញើ; របស់​បញ្ចាំ ។