ឧបនិស័ទ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ៈ-- សំ.; បា. ( ន. ) (ឧបនិឞទ៑; ឧបនិសា) ការ​កំបាំង, អាថ៌​កំបាំង ។ វេទាន្ត; ឈ្មោះ​គម្ពីរ​ស័ក្តិសិទ្ធិ​មួយ​យ៉ាង​របស់​ពួក​ព្រាហ្មណ៍ ។ ឧបនិសា