ឧបនិស្សយ-

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ ឧបនិស្ស័យ) ។