ឧបន្យាស​កថា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ឧបញ្ញាស​កថា) ។