ឧបមា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អ៊ុ ឬ អុ-ប៉ៈ ម៉ា សំ. បា. ( ន. ) សេចក្ដី​ប្រៀប, សេចក្ដី​ប្រៀបធៀប, ការ​ប្រៀប​ប្រដូច, ការ​ប្រដូច, ការ​ប្រៀប​ផ្ទឹម, ការ​ទាញ​យក​ដំណើរ​ឬ​ហេតុ​ជាដើម​មក​ប្រៀប, មក​ប្រដូច ឲ្យ​ងាយ​យល់ : មាន​ឧបមា​ថា ...; មាន​ឧបមា​ដូច​ជា... (ក្នុង​សេចក្ដី​ធំ ប្រើ​ជា​គូ​គ្នា​នឹង​ពាក្យ ឧបមេយ្យ) ។
  2. ខ្មែរ​ប្រើ​ជា កិ. ក៏​មាន “ប្រៀប, ប្រៀប​ប្រដូច” : ខ្ញុំ​សូម​ឧបមា​ឲ្យ​ឃើញ, ដូច​ជា... ។
  3. ប្រើ​ជា គុ. ក៏​មាន “ដែល​ប្រៀប, ដែល​ប្រដូច” : ពាក្យ​ឧបមា (ហៅ ឧបមា​កថា ក៏​បាន) ។ ឧបមា​ជោតកៈ ឬ ឧបមា​វាចកៈ និបាត​សព្ទ​បំភ្លឺ​សេចក្ដី​ដោយ​ឧបមា​ឬ​ប្រាប់​សេចក្ដី​ឧបមា, ប្រើ​ពាក្យ​ថា “ដូច​ជា, ប្រៀប​ដូច​ជា, ដូច​យ៉ាង, យ៉ាង​ណាមិញ, ដូច​ម្ដេចមិញ” (ព. វ.) ។ ព. កា. ថា: ឧបមា​កុំ​ថា​អប្បមា ប្រសិន​បើ​ថា​ខូច​សេចក្ដី ព្រោះ​មាន​ប្រភព​ជា​បាលី គួរ​ស្ដី​ឲ្យ​ត្រូវ​តាម​អក្សរ ។
  4. ភូមិនៃឃុំស៊ាងឃ្វាង