ឧបមាតា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ៈមាដា បា.; សំ. ( ន. ) (< ឧបមាតុ; ឧបមាត្ឫ) ស្ត្រី​អ្នក​ចិញ្ចឹម​រក្សា (ដូច​ម្ដាយ), ភីលៀង; ព. កា. ថា : បើ​នាង​ទៅ​ណា ឧបមាតា តែង​តាម​ទៅ​ផង ពុំ​ដែល​បោះបង់ ខ្លាច​ក្រែង​មាន​ហ្មង ទើប​តែ​នេះ​ម្តង នាង​បង​ពុំ​ទៅ ។ ឧបមាតាភិបាល ការ​ថែ​រក្សា​របស់​ឧបមាតា ឬ--ដូច​ជា​ឧបមាតា ។