ឧបរិម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ៈរ៉ុម៉ៈ បា.; សំ. ( គុ. ឬ កិ. វិ. ) (ឧបរិឞ្ត‌ាត៑) ខាង​លើ, ខ្ពង់ខ្ពស់ (ព. ផ្ទ. ហេដ្ឋិម) ។ ឧបរិមដ្ឋាន ទី​ខាង​លើ (ព. ផ្ទ. ហេដ្ឋិមដ្ឋាន) ។ ឧបរិម​បរិច្ឆេទ ការ​កំណត់​យ៉ាង​ខ្ពស់, យ៉ាង​លើ​គេ​បំផុត (ព. ផ្ទ. ហេដ្ឋិម​បរិច្ឆេទ) ។ ឧបរិម​បរិយាយ បរិយាយ​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់ (ព. ផ្ទ. ហេដ្ឋិម​បរិយាយ) ។ ឧបរិម​ភាគ ប៉ែក​ខាង​លើ (ព. ផ្ទ. ហេដ្ឋិម​ភាគ) ។ ឧបរិម​ភូមិ ថ្នាក់​ឬ​ជាន់​ខាង​លើ (ព. ផ្ទ. ហេដ្ឋិម​ភូមិ) ។ល។