ឧបលិង្គ-

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ ឧបលិង្គ) ។