ឧបសម្បទ-

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ ឧបសម្ប័ទ ឬ ឧបសម្បទា) ។ ឧបសម្បទា--