ឧបសម្បន្នា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ៈស័ម-បុ័ន-ន៉ា មើល​ក្នុង​ពាក្យ ឧបសម្បន្ន ។