ឧបសេនាបតី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ៈសេន៉ា ប៉ៈដី សំ. បា. ( ន. ) (ឧបសេនាបតិ) សេនាបតី​បន្ទាប់, សេនាបតី​រង ឬ​ជំទប់​សេនាបតី : ក្នុង​មហា​សន្និបាត​នោះ មាន​អស់​លោក​សេនាបតី​និង​ឧបសេនាបតី នូវ​អស់​មន្រ្តី​ជា​លំដាប់ និង​ជនានុជន​ជា​ច្រើន​ប្រហែល​ជាង​មួយ​ពាន់​នាក់ ។