ឧបាទវ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុបាត ( ន. ) (ពាក្យ​ប្រើ​ក្លាយ​មក​ពី បា. ឧបទ្ទវ) ឧបទ្រព : មាន​ឧបាទវ៍ ។ (ព. កា.) : ឧបាទវ៍​ក៏​គឺ​ឧបទ្រព ងងឹត​ដូច​យប់​ពុំ​ប្រាកដ ជា​តួ​ចង្រៃ​កើត​ពី​បទ ប្រព្រឹត្ត​ទុច្ចរិត​ឥត​មាន​ក្រែង ។ យើង​មើល​ឧ​បាទវ៍​ពុំ​ឃើញ​ច្បាស់ ព្រោះ​ក្រាស់​ដោយ​ក្តី​ភ័ន្ត​វង្វេង សុចរិត​ជា​ធម៌​ដាច់​សង្វែង ប្រព្រឹត្ត​ជាក់​ស្តែង​គ្មាន​ឧបាទវ៍ ។