ឧបារម្ភកថា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(អក្សរសិល្ប៍) satire ឧបទេសអក្សរសិល្ប៍មួយប្រភេទ ដែលកវី អ្នកនិពន្ធ សរសេរអត្ថបទជាពាក្យរាយឬជាពាក្យកាព្យ រិះគន់គុណវិបត្តិនៃសីលធម៌ នយោបាយ ជាពិសេសរិះគន់បុគ្គលក្នុងសង្គម។ ឧ.: នៅក្នុងរឿងតាថេន និងចៅសន។