ឧបេក្ខាបារមី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ពុទ្ធសាសនា) បារមីមួក្នុងចំណោមបារមីទាំង១០ ដែលព្រះពោធិសត្វក្នុងជាតិជាព្រះនារទព្រហ្មបានបំពេញដោយការតាំងចិត្តជាកណ្ដាលបានដល់ឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារ។