ឧបោសថ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ោសៈ-ថៈ ឬ--បោសត់; តាម​ទម្លាប់​ថា-បោសុត បា.; សំ. ( ន. ) (ឧបោសធ) សីល​សម្រាប់​រក្សា​ជម្រះ​ចិត្ត ។ ព. ពុ. សំដៅ​អដ្ឋង្គិក​សីល (សីល​៨) : សីល​ឧបោសថ, រក្សា​ឧបោសថ ។ ថ្ងៃ​សម្រាប់​រក្សា​ឧបោសថ​សីល (ថ្ងៃ​សីល) : ថ្ងៃ​ឧបោសថ ។ ការ​ប្រជុំ​ស្ដាប់​បាតិមោក្ខ​រាល់​តែ​កន្លះ​ខែ​នៃ​ភិក្ខុ​សង្ឃ (តាម​លក្ខណៈ​ក្នុង​វិន័យ) : សង្ឃ​ប្រជុំ​គ្នា​ធ្វើ​ឧបោសថ; ច្រើន​និយាយ​ថា ឧបោសថ៍ (អ៊ុបោស) : ធ្វើ​ឧបោសថ៍; ប្រើ​ជា កិ. ឬ គុ. ក៏​បាន : ទៅ​ឧបោសថ៍, ខាន​ឧបោសថ៍; រោង​ឧបោសថ៍, គ្រែ​ឧបោសថ, ថ្ងៃ​ឧបោសថ៍ ។ ឈ្មោះ​ត្រកូល​ឬ​ពូជ​នៃ​ដំរី​ពួក​មួយ : ដំរី​ឧបោសថ ។ ប្រើ​ជា ឧបោសថៈ ក៏​បាន ។ បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ អ. ថ.អ៊ុប៉ោសៈថៈ, ដូច​ជា ឧបោសថ​កម្ម ការ​ធ្វើ​ឧបោសថ (នៃ​ភិក្ខុ​សង្ឃ); ការ​រក្សា​ឧបោសថ​សីល ។ ឧបោសថ​កាល កាល​កំណត់​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ឬ​ត្រូវ​រក្សា​ឧបោសថ​សីល (ថ្ងៃ​ឧបោសថ គឺ​ថ្ងៃ​សីល) ។ ឧបោស​ថង្គៈ អង្គ​នៃ​ឧបោសថ​សីល ។ ឧបោសថ​តិថី ឬ--ទិន ថ្ងៃ​ឧបោសថ (ឧបោសថ​កាល) ។ ឧបោសថ​រតនារាម (--រៈតៈន៉ារ៉ាម) វត្ត​ព្រះ​កែវ​ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំពេញ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ។ ឧបោសថ​សមាទាន ការ​ទទួល​ឧបោសថ​សីល, ការ​កាន់​ឧបោសថ​សីល ។ ឧបោសថ​សីល សីល​ឧបោសថ (លទ្ធិ​ពុទ្ធ​សាសនា សំដៅ​អដ្ឋង្គិក​សីល; លទ្ធិ​ក្រៅ​ពី​ពុទ្ធ​សាសនា​សំដៅ​សីល​ផ្សេង) ។ល។