ឧបោសថិក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ោសៈ ថិកៈ បា. ( គុ. ) (ឧបោសថិក) ដែល​ជាប់​ទាក់ទង​ដោយ​ថ្ងៃ​ឧបោសថ ឬ​ដែល​មាន​ក្នុង​ផ្ទៃ​ឧបោសថ ។ ន. អ្នក​រក្សា​ឧបោសថ​សីល (បើ​ស្ត្រី​ជា ឧបោសថិកា) ។ ព. កា. ថ្លែង​ពី​អធ្យាស្រ័យ​នៃ ឧបោសថិក ក្នុង​ថ្ងៃ​មួយ​យប់​មួយ : ឧបោសថិក គេ​អាច​បង្វឹក ចិត្ត​ឲ្យ​ឃ្លាត​ឆ្ងាយ ពី​កាម​គុណ មិន​ឲ្យ​រាយមាយ កិច្ច​ការ​សម្ទាយ គេ​ឈប់​មិន​ធ្វើ ។ ថ្ងៃ​មួយ​យប់​មួយ ឈប់​គិត​មិន​ព្រួយ គេ​តាំង​ចិត្ត​ស្មើ នឹក​ឆ្ពោះ​តែ​សីល ហើយ​និង​អំពើ អ្វី​ដែល​គួរ​ធ្វើ ទើប​ធ្វើ​តាម​គួរ ។ ឧបោសថិក​ជន ជន​អ្នក​កាន់​ឧបោសថ​សីល ។ ឧបោសថិក​ទាន ទាន​ដែល​គេ​ឲ្យ​ក្នុង​ថ្ងៃ​សីល ។ ឧបោសថិក​ភត្ត ភត្ត​ដែល​ទាយក​ប្រគេន​ដល់​បព្វជិត​ក្នុង​ថ្ងៃ​សីល ។ ឧបោសថិក​លាភ លាភ​ដែល​បព្វជិត​ត្រូវ​បាន​ក្នុង​ថ្ងៃ​សីល (តាម​កតិកា​របស់​សង្ឃ​ជាដើម) ។ល។ --កៈ