ឧប្បករណ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សម្ភារៈ ឬ វត្ថុ​ សម្រាប់ប្រើ (ច្បាប់​រឹបអូស​ឧប្បករ​ណ៍​បទល្មើស)