ឧប្បាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ឧត្បាត) ។